โรงเรียนบ้านเวียงแหงเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษในรูปแบบ Hybrid exhibition

20230920034624.jpg - โรงเรียนบ้านเวียงแหงเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษในรูปแบบ Hybrid exhibition | https://banwianghaeng.ac.th 20230920034625.jpg - โรงเรียนบ้านเวียงแหงเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษในรูปแบบ Hybrid exhibition | https://banwianghaeng.ac.th 20230920034627.jpg - โรงเรียนบ้านเวียงแหงเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษในรูปแบบ Hybrid exhibition | https://banwianghaeng.ac.th 20230920034629.jpg - โรงเรียนบ้านเวียงแหงเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษในรูปแบบ Hybrid exhibition | https://banwianghaeng.ac.th 20230920034631.jpg - โรงเรียนบ้านเวียงแหงเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษในรูปแบบ Hybrid exhibition | https://banwianghaeng.ac.th 20230920034633.jpg - โรงเรียนบ้านเวียงแหงเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษในรูปแบบ Hybrid exhibition | https://banwianghaeng.ac.th 20230920034634.jpg - โรงเรียนบ้านเวียงแหงเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษในรูปแบบ Hybrid exhibition | https://banwianghaeng.ac.th 20230920034636.jpg - โรงเรียนบ้านเวียงแหงเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษในรูปแบบ Hybrid exhibition | https://banwianghaeng.ac.th 20230920034637.jpg - โรงเรียนบ้านเวียงแหงเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษในรูปแบบ Hybrid exhibition | https://banwianghaeng.ac.th 20230920034639.jpg - โรงเรียนบ้านเวียงแหงเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษในรูปแบบ Hybrid exhibition | https://banwianghaeng.ac.th 20230920034640.jpg - โรงเรียนบ้านเวียงแหงเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษในรูปแบบ Hybrid exhibition | https://banwianghaeng.ac.th