ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ครูโรงเรียนบ้านเวียงแหง ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) ระดับปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษา

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 นางจุฑารัตน์ สินธุประเสริฐ และนางสาวสิริลักษณ์ ผาบปิจวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเวียงแหง ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) ระดับปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ