topt($d,CURLOPT_HEADER,0); $e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 - BANWIANGHAENG SCHOOL | https://banwianghaeng.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เพื่อเข้ารับการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นป.4-ป.6 ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566