ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

โรงเรียนบ้านเวียงแหงได้รับพิจารณาคัดเลือกผ่านเกณฑ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)