ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์  ครองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเชวลิต  หล่อเถิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน