topt($d,CURLOPT_HEADER,0); $e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ข้าราชการครู - BANWIANGHAENG SCHOOL | https://banwianghaeng.ac.th

ข้าราชการครู

นางจุฑารัตน์  สินธุประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
( วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย )
นางรัศมี  ดาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
( วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย )
นางปวินตรา  นันตา
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นางสาวสุชาดา  จองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ )
ว่าที่ร้อยตรีหญิงหงษ์หยก  ยอดแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ )
นางบุศรินทร์  สุจินดา
ครูชำนาญการ
( วิชาเอก : ประถมศึกษา )
นายพยัคฆ์  ยอดแก้ว
ครูชำนาญการ
( กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา )
นายวรภาส  สุภามูล
ครูชำนาญการ
( ครูกลุ่มสาระศิลปะ )
นางสาววรัญญา  พรรณเหล็ก
ครู
( ครูกลุ่มสาระภาษาไทย )
นางสาวชัญญณัท  จงสุข
ครู
( ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นางสาวสิริลักษณ์  ผาบปิจวงศ์
ครู
( ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นางสาวสายฝน  ใจปวง
ครู
( ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นายมลวัฒน์  มะลิวัลย์
ครู
( ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )
นางสาวเจนจิรา  นวลน้อย
ครู
( วิชาเอก : ประถมศึกษา )
นายนิติพงษ์  แปงจงกิจ
ครู
( ครูกลุ่มสาระภาษาไทย )
นางสาวชลิตา  ใจบรรหาร
ครูผู้ช่วย
( วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย )
นางสาวสุภาวดี  จอกทา
ครูผู้ช่วย
( ประถมศึกษา )
นางสาวนันทวรรณ  จินามา
ครูผู้ช่วย
( ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นางสาวอารีรัตน์  บวรเดชภักดี
ครูผู้ช่วย
( ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ )
นายโกวิท  ใจมูล
ครูผู้ช่วย
( ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ )