นักการ/แม่บ้าน/แม่ครัว

นายประเสริฐ  ขุนทอง
-
( นักการภารโรง )
นายพิศุทธิ์  กาวิชัย
-
( นักการภารโรง )
นางสาวอรทัย  คำปัน
-
( แม่ครัว )
นางสาวศุภรักษ์  กันทะวงศ์
-
( แม่ครัว )
นางสาวกมลชนก  สนธิวงศ์
-
( แม่บ้าน )