ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัณณสัณล์  กุนโน
ครู
( ( ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ) )
นางสาวเมรี  การะหงษ์
ครู
( ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ )
นายมิ่งศิษฐ์  รุ่งโรจน์เตโชกุล
-
( เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน )
นางสาวชญาณิศา  วิกุลจูณเดช
ครู
( ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล )
นางสาวบุษบา  วงศ์ปัญญา
ครู
( ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล )
นายธนพจน์  สิวอ
ครู
( กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา )
นางสาวสุวรรณา  อ่อข่า
-
( ครูอัตราจ้าง )
นางสาวอาภัสรา  เชาว์รุ่งโรจน์
-
( วิชาเอก : ศิลปศึกษา )