พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจของโรงเรียน 
              1. พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง มีความรู้คู่คุณธรรม 
        2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม  
        3.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตอาสาและรู้คุณค่าของความพอเพียง
        4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
        6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมาย
              1. ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา
         2.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ (รักชาติ  ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ)
         3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
         4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง
         5.  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญและมีการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
         6.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
         7.  ส่งเสริมการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
         8.  สถานศึกษาร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและยึดหลักความพอเพียง