คำขวัญประจำโรงเรียน


คำขวัญของโรงเรียน 

เรียนดี   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม  สร้างสรรค์สังคม