เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชโรงเรียนบ้านเวียงแหง

ธงฟ้าขาวโบกสะบัดนั้นงามเด่น
ดุจดังเป็นศูนย์รวมใจสมัครสมาน
สายใยรักความผูกพันอันแสนนาน
สุขสราญบ้านเวียงแหงแดนของเรา
วิชาการมุ่งศึกษา เทคโนโลยีพัฒนาไม่หยุดยั้ง การกีฬาสามัคคีรวมพลัง
ประดุจดั่งเกลียวเชือกผูกสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านเวียงแหง เราร่วมแรง และสามัคคี
สถาบันที่ส่งเสริมสร้างคนดี
แหล่งเรียนนี้การเรียนดีมีคุณธรรม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยึดมั่น
สถาบันเชิดชูเกียรติให้คงไว้
ไม่ย่อท้อเราเฟื่องฟ้าอาสาด้วยใจ
อัตลักษณ์จงจำไว้ในใจตน

โรงเรียนบ้านเวียงแหง เราร่วมแรง และสามัคคี
สถาบันที่ส่งเสริมสร้างคนดี
แหล่งเรียนนี้การเรียนดีมีคุณธรรม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยึดมั่น
สถาบันเชิดชูเกียรติให้คงไว้
ไม่ย่อท้อเราเฟื่องฟ้าอาสาด้วยใจ
อัตลักษณ์จงจำไว้ในใจตน
ไม่ย่อท้อเราเฟื่องฟ้าอาสาด้วยใจ
อัตลักษณ์จงจำไว้ในใจตน