ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ปรัชญาโรงเรียน 

วิริเยน  ทุกฺขฺ มจฺเจติ     บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
โรงเรียนบ้านเวียงแหงมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเรียนดี  มีคุณธรรม   สร้างสรรค์นวัตกรรม นำเทคโนโลยี  มีจิตอาสา  รู้ค่าความพอเพียง  บุคลากรเชี่ยวชาญ  ชุมชนร่วมประสาน  บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ