ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านเวียงแหง

โรงเรียนบ้านเวียงแหง  ตั้งอยู่เลขที่  -  หมู่  4   ถนน  แม่จา-เปียงหลวง  ตำบลเมืองแหง   อำเภอเวียงแหง   จังหวัดเชียงใหม่     รหัสไปรษณีย์   50350   โทรศัพท์/โทรสาร 053-477296  e-mail : banwianghang.wh@gmail.com เวป
ไซต์ : www.banwianghaeng.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต  3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ    
     เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6
     มีเขตพื้นที่บริการ 7  หมู่บ้าน ได้แก่
                             1.หมู่บ้านเวียงแหง
                             2.หมู่บ้านป่าไผ่
                             3.หมู่บ้านห้วยหก
                             4.หมู่บ้านปางควาย
                             5.หมู่บ้านแม่แพม
                             6.หมู่บ้านแม่แตะ
                             7.หมู่บ้านห้วยหญ้าไทร

สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา

        ในปีการศึกษา  2565  โรงเรียนบ้านเวียงแหง เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 472 คน
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 30 คน
         
หมายเหตุ   * ข้อมูลจำนวนบุคลากร  ณ วันที่  20  พฤษภาคม 2565