ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านเวียงแหง
ที่ตั้ง 365 หมู่ 4 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
โทรศัพท์ 053-477296
โทรสาร 053-477296
ชื่อเว็บไซต์ https://banwianghaeng.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
สังกัด สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 259
จำนวนนักเรียนหญิง 211
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 470
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 30
ชื่อผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติ