จดหมายข่าว

จดหมายข่าว ฉบับที่13/2567

จดหมายข่าว ฉบับที่12/2567

จดหมายข่าว ฉบับที่11/2567

จดหมายข่าว ฉบับที่10/2567

จดหมายข่าว ฉบับที่8/2567

จดหมายข่าว ฉบับที่9/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานศึกษาสีขาว รักกษามาตรฐานระดับเพชร

โรงเรียนบ้านเวียงแหง ได้ผ่านการคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น รักษาม..

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ 'ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบ้านเวียงแหง '

พร้อมชมการแสดง การละเล่น เทคนิคการขายสินค้าของนักเรียน กิจกรรมมากมายในงานนี้ แล้วพบกัน! วันที่ 22 ธั..

โรงเรียนบ้านเวียงแหง เป็นตัวแทนของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดแสดงนิทร..

โรงเรียนบ้านเวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ สพป.ชม 3 เป็นตัวแทนของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม..

ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบ้านเวียงแหง

โรงเรียนบ้านเวียงแหง รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

ครูโรงเรียนบ้านเวียงแหง ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป..

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

โรงเรียนบ้านเวียงแหง ได้นำนักเรียนจำนวน 145 คน ร่วมกับโรงเรียนบ้านนามน โรงเรียนบ้านกองลม และโรงเรียน..

มอบทุนการศึกษา

ว่าที่ รอ.เสกสันต์ ครองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงแหง พร้อมด้วยครูประจำชั้นเป็นตัวแท..

การทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (RT)

โรงเรียนบ้านเวียงแหง นำโดย ว่าที่ ร.อ.เสกสันต์ ครองสมบัติ พร้อมด้วยคณะครู และคณะครูตัวแทนโรงเรียนบ้า..

นิเทศ ติดตาม โดยท่านนริสา พงษ์พานิชย์

ได้รับการนิเทศ ติดตาม โดยท่านนริสา พงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่..

เข้าร่วมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนบ้านเวียงแหง นำนักเรียนจำนวน 58 คน และคณะครูจำนวน 5 คนเข้าร่วมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมต่อต้า..

งานเทศกาลโคมไฟตรุษจีนบ้านเปียงหลวง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านเวียงแหง นำนักเรียนเข้าร่วมแสดง ในงานเทศกาลโคมไฟตรุษจีนบ้..